Welcome to Banpong Sugar Co., Ltd.

กลุ่มบ้านโป่งมีประวัติย้อนหลังไปประมาณปีพ.ศ. 2490 เมื่อตระกูลว่องเริ่มผลิตน้ำตาลด้วยวิธีโบราณโดยใช้แรงงานคนและสัตว์

จากจุดนั้นธุรกิจได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งความต้องการของน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นเกินกำลังผลิต ทางกลุ่มฯ จึงพัฒนาวิธีการผลิตมาเป็น การใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งความใส่ใจในคุณภาพซึ่งถือเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มฯ นอกจากนั้นกลุ่มบ้านโป่งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมุ่งมั่นใส่ใจในการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่