น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refine Sugar)
ส่วนประกอบ / ส่วนผสม
(Components / ingredients)
Sucrose จากอ้อย (Sucrose  from sugar cane)
คุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์
(Important features of the product.)

คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical  properties)

 • เป็นผลึกแบบ Hexagonal  มีสีขาวใส (Hexagonal crystals have a white color.)
 • ขนาด 0.7 – 0.8 mm. (size 0.7-0.8 mm.)
 • สี 0 – 45 ICUMSA (color 0-45 ICUMSA)

คุณสมบัติทางเคมี (Chemical properties)

 • ค่าความชื้น  0.03 (Moisture 0.03 )
 • ค่า Polarization 99.8 (Polarization 99.8)
 • Conductivity Ash%0.040
 • Invert Sugar 0.04

คุณสมบัติทางจุลชีวะ (Microbiological properties)

 • Coliforms < 10 CFU/g
 • Salmonella spp. < 10 CFU/g
 • Staphylococcus aureus  < 10 CFU/g
 • Clostridium perfringens  < 10 CFU/g
 • Streptococcus spp.  < 10 CFU/g

คุณลักษณะทางด้านความปลอดภัย (Safety properties)

 • Arsenic 1.0 ppm.
 • Lead (Pb)1.0 ppm.
 • Copper2.0 ppm.
 • SO2(Sulfur dioxide) < 10
 • Pesticides Not Detect
 • สิ่งแปลกปลอม (Sediment) 0.02 w/w
วิธีการถนอมผลิตภัณฑ์
(Method preserve the product.)
ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่หม้อเคี่ยวและกระบวนการอบแห้ง
(Process to heat the pan and drying process.)
บรรจุภัณฑ์ – เบื้องต้น
(Packaging – primary.)
บรรจุในกระสอบ Polypropylene ถุงสวมใน Polyethylene ขนาด 50 kg
(Contained in Sacks Polypropylene. Bags of Polyethylene. And the size is 50 kgs.)
บรรจุภัณฑ์ – ในการขนส่ง
(Packaging – Transport.)
บรรจุในกระสอบ Polypropylene ถุงสวมใน Polyethylene ขนาด 50 kg
(Contained in Sacks Polypropylene. Bags of Polyethylene. And the size is 50 kgs.)
สภาวะการเก็บรักษา

(Storage conditions.)

อุณหภูมิห้อง(Room temperature)
วิธีการกระจาย / ขนส่งสินค้า

(The distribution / logistics.)

รถบรรทุก(Truck)
อายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และสภาวะการศึกษา
(The storage life. And state education.)
2 ปี หลังจากวันที่ผลิต ( 2 years after the production date.)
ข้อความบนฉลาก (Label) ชื่อผลิตภัณฑ์ ,วันที่ผลิต ( Lot. No. ) , น้ำหนัก (Product name, the production date (Lot. No.), Weight)
วิธีการเตรียมเพื่อการบริโภค ใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงแต่งอาหาร (Used as ingredients in the food.)