น้ำตาลทรายดิบ Hi-pol

ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) น้ำตาลทรายดิบ Hi-pol (Hi-pol Raw Sugar)
ส่วนประกอบ / ส่วนผสม
(Components / ingredients)
Sucrose จากอ้อย (Sucrose  from sugar cane)
คุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์
(Important features of the product.)

คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical  properties)

 • เป็นผลึก sucrose สีน้ำตาล (Brown crystalline sucrose.)
 • ขนาด 0.8 – 1.0 mm. (size 0.8-1.0 mm.)

คุณสมบัติทางเคมี (Chemical properties)

 • ค่า Polarization > 98.50 0Z(Polarization > 98.50 0Z)

คุณสมบัติทางจุลชีวะ (Microbiological properties)

 • Staphylococcus aureus  Not Detect
 • Salmonella spp.   Not Detect in 25g.
 • E. coli  < 3.0 MPN/g
 • Total Mold Count< 50 CFU/g

คุณลักษณะทางด้านความปลอดภัย (Safety properties)

 • Arsenic 1.0 ppm.
 • Lead (Pb)1.0 ppm.
 • Copper2.0 ppm.
 • SO2(Sulfur dioxide) < 15 ppm
วิธีการถนอมผลิตภัณฑ์
(Method preserve the product.)
ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่หม้อเคี่ยว
(Process to heat the pan )
บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging)
ไม่มีการบรรจุ กองในไซโล
(  No packing. Stack in silos.)
สภาวะการเก็บรักษา

(Storage conditions.)

อุณหภูมิห้อง(Room temperature)
วิธีการกระจาย / ขนส่งสินค้า

(The distribution / logistics.)

รถบรรทุก(Truck)
อายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และสภาวะการศึกษา
(The storage life. And state education.)
2 ปี หลังจากวันที่ปิดฤดูกาลผลิต ( 2 years from the closing date of the production.)
คำแนะนำพิเศษบนฉลาก (Label)
วิธีการเตรียมเพื่อการบริโภค

(Method prepare for consumption)

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายขาวสำหรับลูกค้าต่างประเทศ ( Used as a raw material in the production of sugar for overseas customers)