นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

Welcome to Banpong

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการด้านอ้อยและน้ำตาลมากว่า 30 ปี โดยทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานต่างๆ ที่ใช้อยู่ภายในโรงงาน ซึ่งในปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านพลังงานได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์พลังงาน ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงานให้กับพนักงาน และเพื่อปรับปรุงการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้ กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

 

  1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
  5. บริษัทจะให้การสนับสนุน งานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
  6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี