การเผยแพร่ CSR ภายในองค์กร

พนักงานของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทางบริษัทจึงปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ CSR ผ่านบอร์ดของบริษัท

p14

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ CSR แก่พนักงานทุกระดับ

p13

แจกแผ่นพับให้แก่พนักงานทุกแผนก

p12p10