นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

g32

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทรายดิบและ น้ำตาลทรายขาว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยยึดหลักการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นผลิตน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาวที่มีคุณภาพ สร้างความ พึงพอใจและความปลอดภัยให้กับลูกค้า คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน